Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Cànan ar Dùthcha

Airson a' phrògram mu dheireadh de Chànan ar Dùthcha, tha Dòmhnall MacLeòid air Taobh Siar Rois. Tha e tadhal air bailtean ann a' sgìre Gheàrrloich, an Aichillidh Bhuidhe agus sa Chòigeach. A' luib nam feadhainn ris a bheil e bruidhinn tha Ruaraidh MacChoinnich, Alasdair MacLeòid agus Ceit NicChoinnich.

30 minutes

Last on

Sun 14 Apr 2013 10:30
Added. Check out your playlist Dismiss