iPlayer Radio What's New?
Image for 03/03/2013

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

03/03/2013

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 03 March 2013

Anns an t-seirbheis à tasglann a' BhBC air an t-seachdain seo, cluinnidh sibh na sailm is an leughadh a leanas:
Salm 116: 17-19 air fonn Moravia, os cionn na seinn bha Tormod Moireasdan le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Crow Road ann an Glaschu
Salm 84: 4-5 air fonn Bangor, os cionn na seinn bha Dòmhnall Iain MacIllinnein le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Loch nam Madadh
Leughadh Salm 118: 19-29 agus Eòin10: 1-14
Ceann-teagaisg: Leabhar an Taisbeanaidh 3:8

'S ann à Aird nam Murchan a tha Mgr MacEanraig bho thùs agus tha e air a bhith na mhinistear aig Eaglais na h-Alba faisg air trì fichead bliadhna. Thairis air na bliadhnaichean sin tha e air a bhith os cionn trì paraistean - Dùn Bheagain san Eilean Sgiathanach, Glasaraidh ann an Earra-Ghàidheal agus còig bliadhna fichead ann an Ceann Loch Chille Chiarain. Nuair a bha e ann an Ceann Loch Chille Chiarain, 's ann an Eaglais Ghàidhealach na Paraiste a bha e stèidhichte, eaglais anns an robh ministearan ainmeil, nam measg Iain Mac a' Ghobhainn a dh'eadar-theangaich na sailm agus pàirt dhan t-Seann Tiomnadh dhan a' Ghàidhlig. Bha an t-Urramach Tormod MacLeòid (Caraid nan Gàidheal ) na mhinistear san eaglais sin cuideachd.
Bha Mgr MacEanraig ag obair air bàtaichean nan taighean-solais mas deach e staigh airson dreuchd na ministrealachd.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss