Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Neamhnaidean Niseach, part 1

B' e neach-teagaisg, bàrd, sòisealach, fear-cruinneachaidh òrain 's beul-aithris agus Gàidheal gu smior a bh'ann an Tormod Macleòid. Rugadh e ann a Port Mhollair sa Rudha a Leòdhas agus bha e a' teagasg ann a Sgoil Loch Croistein an Ùig, a Sgoil a' Chnuic sa Rudha agus ann a Sgoil Lìonail ann a Nis. Bhiodh e a' sgrìobhadh deilbh-chluiche ghoirid a bhiodh aig a' chloinn; a' cruinneachadh facail, abairtean, òrain agus sean-fhacail còmhla riutha; a' sgrìobhadh a h-uile càil le aon chorraig air typewriter; agus an uair sin a' dèanamh leabhraichean de na chruinnich e air am biodh e fhèin a' cur còmhdach. Bha tape recorder aige cuideachd agus 's iomadh òran is eile a chlàr e leis. Bhàsaich Tormod ann a 1968. Anns a' phrògram seo, cluinnidh sinn seinneadairean a chaidh a chlàradh le Tormod ann a sgìre Nis agus cuideachd le mhac, Murchadh. 'S e Murchadh a tha toirt thugainn a' phrògram agus e a' cuimhneachadh air àm far a robh luchd-ceilidh a' tadhal thaighean a chèile pailt agus na h-òrain agus an fhealla-dhà a cheart cho pailt.
Norman Macleod, Am Bàrd Bochd, was a teacher, poet, writer, socialist, collector and conservator of Gaelic song and oral tradition, and a Gael to his very core. Norman worked tirelessly and incessantly to preserve and advance the Gaelic language and culture in all its forms but shunned any recognition or accolade. He was a man ahead of his time whose death in 1968 was untimely, but he left, in his collection and works, a lasting legacy worthy of acknowledgment. Here we hear recordings of songs sung by the people of Ness made by Norman and also by his son, Murdo, who presents the programmes. Murdo remembers the 50s and 60s as a time when people would often visit their home and when there was no shortage of singers or songs for an impromptu ceilidh.

ProducerAnnella MacLeod.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 24 Feb 2013 13:00