Sorry, this episode is not currently available

Seargadh-Inntinn/Living with Dementia

Trusadh, Series 5 Episode 9 of 18

Tha mu 80,000 neach a' fulang le seargadh-inntinn ann an Alba. Le dùil gun dùblaich an àireamh sin thar an ath 20 bliadhna, is sluagh na h-Alba a' sìor fhàs nas sine, bheir seargadh-inntinn buaidh oirnn uile ann an dòigh air choireigin. Ged a tha e nas cumanta ann an daoine nas sine, tha e cuideachd a' toirt buaidh air daoine nan 40an agus nan 50an, agus fiù 's nas òige.

The Katie Fhriseil a tha 95 bliadhna a dh'aois a' fulang le seargadh-inntinn 's a' fuireach le a nighinn, Iseabail ann am Breacais san Eilean Sgitheanach. Leanaidh sinn cuid den sgioba a tha a' ruith Cameron House ann an Inbhir Nis, taigh-cùram a tha coisrigte ann an cùram seargadh-inntinne. Coinnichidh sinn cuideachd ri Agnes Houston a tha na ball den Scottish Dementia Working Group, 's i a' tadhal air ball ùr, Marion Hamilton. Chaidh dèanamh a-mach gun robh seargadh-inntinn air Marion bho chionn ghoirid 's gun i ach 49.

In Scotland, around 80,000 people have dementia. With this number expected to double in the next 20 years due to the country's ageing population, dementia is something that will affect us all in one way or another. While it's most common in older people, it can also affect people in their 40s or 50s or even younger.

Ninety five-year old Katie Fraser who has dementia lives with her daughter Ishbel in Breakish in Skye. In Inverness we follow some of the team who run Cameron House, a care home which specialises in dementia care. We also meet Agnes Houston, a member of the Scottish Dementia Working Group, as she meets new member, Marion Hamilton, who was recently diagnosed with dementia at only 49.

Release date:

1 hour

Last on

Tue 7 Jun 2016 22:00