Ann an 'Tiugainn a Dhannsa' na seachdaine seo tha Ailean Caimbeul a' toirt thugaibh taghadh eile de cheòl a' bhogsa agus a' toirt sùil air ais air cuid de na còmhlain a bha ainmeil bho chionn bhliadhnaichean. Le dòchas gu dùisg e beagan cianalais dhuibh le ceòl bho leithid Iain Powrie, Fergie Dòmhnallach, agus Còmhlan a Wallochmor, tha Ailean cuideachd a' cluinntinn beagan chuimhneachain air dannsaichean a h-òige bho Mhàiri NicLeòid a tha bho thus às an Rubha ann an Leòdhas.
In this week's edition of Tiugainn a Dhannsa (Come Dancing) Allan Campbell introduces another selection of Scottish dance bands which includes some famous names of yesteryear as he aims to trigger nostalgic memories among listeners. Each programme also features younger bands along with famous bands of the past, and this week's selection includes Ian Powrie, Fergie MacDonald, and the Wallochmor Cèilidh Band. This week's guest is Mairi Macleod who is originally from Point in Lewis, and she will share some memories of dances when she was young.

Release date:

16 days left to listen

57 minutes

Last on

Sun 14 May 2017 12:00