Sorry, this episode is not currently available

Episode 6

Aibisidh/Quiz Show, Series 2 Episode 6 of 12

Spòrs agus fealla-dhà gu leòr is da sgioba a' dol an aghaidh a chèile gus faicinn cò is eòlaiche air faclan, seanfhaclan agus òrain Ghàidhlig. An t-seachdain seo bidh Cathy NicDhòmhnaill cuide ri Iain MacIlleMhìcheil agus bidh Aonghas Dòmhnallach cuide ri Màiri Anna NicDhòmhnaill, le Ùisdean MacIllInnein a' cumail ceann a' mhaide riutha uile.

Plenty of fun and wit as two teams compete to see who is the more knowledgeable when it comes to Gaelic words, proverbs and songs. This week Cathy Macdonald joins John Carmichael, and Angus Macdonald teams up with Mary Anne Macdonald, while Hugh Dan Maclennan keeps a tight rein over proceedings.

Release date:

30 minutes

Last on

Sat 28 Nov 2015 20:30

Credits

Role Contributor
PresenterHugh Dan MacLennan
ParticipantCathy MacDonald
ParticipantJohn Carmichael
ParticipantMary Anne Macdonald
ParticipantSeonaidh Ailig MacPherson