This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Cuimhne an Clò

Anns an leabhar A' Suathadh ri Iomadh Rubha, tha Aonghas Caimbeul, no Am Puilean mar a b' fheàrr a b' aithnichear e, à Suainbost ann an Nis a' toirt sùil air ais air a bheatha. Am measg gu leòr eile, tha e a' cuimhneachadh air laithean òige ann an Leòdhas, an ùine a chuir e seachad san arm 's e na dhuin' òg agus bliadhnaichean a' chogaidh nuair a bha e na phrìosanach aig na Gearmailtich às dèidh dha bhith air a ghlacadh leotha aig St. Valery.

A' còmhradh ri Mark anns a' phrògram seo tha Dòmhnall Iain Caimbeul, mac Aonghais agus an sgrìobhaiche Iain Moireach a dheasaich A' Suathadh ri Iomadh Rubha.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 20 Jan 2013 09:30