Sorry, this episode is not currently available

Cèilidh na Bliadhn' Ùire 2012

Cèilidh Na Bliadhn' Ùire 2012, bèo à Taigh Achnagairn, Cnoc Mhoire faisg air a' Mhanachainn. Le Kirsteen NicDhòmhnaill agus Derek 'Pluto' Moireach. Le ceòl beò bho... Mànran, Kathleen NicAonghais, Calum Ailig Mac a' Mhaoilein, Rona Lightfoot, Duncan Chisholm, Hamish Napier, Tony Byrne, Còisir Inbhir Pheofharain agus bidh sinn a' tadhal air Inbhir Nis airson Skerryvore agus na cleasan-teine fhaicinn. Feuch gun tig sibh a' chèilidh oirnn!

Hogmanay Ceilidh 2012, live from Achnagairn House, Kirkhill, by Beauly. Presented by Kirsteen MacDonald and Derek 'Pluto' Murray. Live music from Mànran, Kathleen MacInnes, Calum Alex MacMillan, Rona Lightfoot, Duncan Chisholm and Dingwall Choir. We also join the Red Hot Highland Fling in Inverness for fireworks coverage and numbers from Skerryvore. Come and ceilidh on us!

Release date:

1 hour, 45 minutes

Last on

New Year's Day 2013 17:00

Credits

Role Contributor
ProducerDonna L Murchison
DirectorMichael Hines