This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Cèilidh na Bliadhn' Ùire

Cèilidh Na Bliadhn' Ùire 2012, bèo à Taigh Achnagairn, Cnoc Mhoire faisg air a' Mhanachainn le Kirsteen NicDhòmhnaill agus Derek 'Pluto' Moireach.
Ceòl beò bho... Mànran, Kathleen NicAonghais, Calum Ailig Mac a' Mhaoilein, Rona Lightfoot, Duncan Chisholm, Hamish Napier, Tony Byrne, Còisir Inbhir Pheofharain agus bidh sinn a' tadhal air Inbhir Nis airson Skerryvore agus na cleasan-teine fhaicinn.
Riochdaire: Donna L. Murchison

Hogmanay Ceilidh 2012, live from Achnagairn House, Kirkhill, by Beauly. Presented by Kirsteen MacDonald and Derek 'Pluto' Murray. Live music from. Mànran, Kathleen MacInnes, Calum Alex MacMillan, Rona Lightfoot, Duncan Chisholm and Dingwall Choir. We also join the Red Hot Highland Fling in Inverness for fireworks coverage and numbers from Skerryvore.
Producer: Donna L. Murchison.

Release date:

45 minutes

Last on

Mon 31 Dec 2012 23:30