iPlayer Radio What's New?
Image for Dèanamaid Adhradh Tasglann

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Dèanamaid Adhradh Tasglann

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 30 December 2012

Ann an Dèanamaid Adhradh à tasglann a' BhBC air an t-seachdain seo cluinnidh sibh na sailm is leughadh a leanas:

Salm 46: 1-2 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn bha Dòmhnall Iain Dòmhnallach le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann am Barabhas.

Psalm 91: 2-3 air fonn Stornoway, os cionn na seinn bha Ailean Guinne le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann am Portrigh.

Bha Màiri Mhoireasdan a' seinn an laoidh Èifeachd am Fuil an Uain.

Leughadh: Isaiah 7: 10-14
Mata 1: 18-24

An t-Ollamh Urramach Iain Fearghasdan 1937 - 2009

Rugadh Iain Fearghasdan ann an Cnoc an Torrain ann an Uibhist a Tuath anns a' Mhàirt 1937. An dèidh dha an sgoil fhàgail bha e ag obair ann an Uibhist agus air tìr-mòr, a' falbh bho obair gu obair. Aig an àm sin cha robh miann sam bith aige dreuchd sònraichte a leantainn.

Thàinig e fo bhuaidh an t-soisgeil nuair a bha dùsgadh spioradail ann an Uibhist ann an 1958 agus b'ann sa bhliadhna as dèidh sin chaidh e gu Colaiste a Faith Mission ann an Dùn Èideann airson trì bliadhna. As dèidh grunn bhliadhnaichean a chuir seachad mar shoisgeulaiche ann an Alba agus ann an Èirinn, dh'fhairich e gun robhas ga ghairm gu bhith na mhinistear ann an Eaglais na h-Alba. Rinn e ullachadh ann an Colaiste Skerry agus chaidh e às an sin gu Oilthigh Ghlaschu far an d'fhuair e LTh. Thug e mach BD anns na bliadhnaichean às dèidh sin agus fhuair e urram o Cholaiste Chrìosdail Chanada nuair a rinn iad Dotair Diadhaireachd dheth ann an 1996.

Anns an Òg Mhios 1973 fhuair Iain cead-searmonachaidh o Chlèir Ghlaschu agus anns an Dàmhair a' bhliadhna sin ghabh e gairm bho choitheanal Chrois ann a Nis ann a Leòdhas far an robh e a' searmonachadh airson seachd bliadhna. Ann an 1980 ghluais e fhèin agus an teaghlach gu Port Rìgh agus bha e an sin gus an do leig e dheth uallach coitheanal ann an 2002. Rinn e fhèin is Oighrig, a bhean, an dachaigh anns a' Mhanachainn far an robh e fhathast a' searmonachadh bho àm gu àm.

Phòs Mgr Fearghasdan Oighrig NicPhàil ann an 1969 agus bha triùir de theaghlach aca - Iain, Gilleasbaig agus Agnes - agus an-diugh tha triùir oghaichean aca, Acacia, Elijah agus Anndra. Bha Oighrig na cùl-taic do dh'Iain fad na bliadhnaichean a bha e na mhinistear agus cuideachd às dèidh dha a dhreuchd a leigeil seachad . Chan eil fada bhon a chaidh leabhar, Crown Him Lord of All, anns a bheil còrr is fichead de na searmoin aig Iain a chlò-bhualadh, pròiseact air an do thòisich e fhèin mus do bhàsaich e agus air na chuir Oighrig crìoch.

Bhàsaich Iain air an t-siathamh là den Fhaoilleach 2009 agus tha e air a thiodhlacadh ann an Cladh Chille Mhoire ann an Uibhist a Tuath.

  • An t-Urr Iain Fearghasdan nach maireann

    An t-Urr Iain Fearghasdan nach maireann
  • An t-Urr Iain Fearghasdan nach maireann cuide ri theaghlach

    An t-Urr Iain Fearghasdan nach maireann cuide ri theaghlach

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss