Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/12/2012

Anns an t-seirbheis air an t-seachdain seo tha an t-Urramach Aonghas Moireasdan a' toirt fainear dhuinn gu bheil sinn a' dlùthachadh air an am den bhliadhna far am bi sinn a' cuimhneachadh agus a' toirt taing do Dhia airson breith ar slànaighear. Anns an t-seirbheis cluinnidh sinn taghadh de shailm, laoidhean agus leughaidhean co-cheangailte ris an àm seo den bhliadhna.

Cluinnidh sinn na sailm a leanas:
Salm 96: 7-8 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn bha Coinneach Urchadain le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Gheàrrloch
Salm 72: 18-19 air fonn Stornoway, os cionn na seinn bha Iain Murchadh Màrtainn le taic bo choitheanal Eaglais Shaor a Bhac

Cluinnidh sinn na laoidhean Nollaig:
Èist san Iarmailt Òran Binn air a sheinn le Coitheanal Eaglais Naomh Chaluim Chille ann an Glaschu
Ann am baile Rìoghail Dhàibhidh air a sheinn le Anna Nic na Ceàrdaich
Bha Buachaillean an Dùthaich Shear air a sheinn le Julie Fowlis

Agus cluinnear na leughaidhean seo anns an t-seirbheis :
Isaiah 9: 1-7
Luc 1: 26-33
Luc 2: 1-7.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 16 Dec 2012 15:00

An t-Urr Aonghas Moireasdan

An t-Urr Aonghas Moireasdan

Rugadh agus thogadh an t-Urr Aonghas Moireasdan ann an Gleanna Comhann ann an 1953 ged a chuir e seachad a' chuid bu mhotha de làithean òige anns an Òban. 'S ann do bhaile Lingerabhagh anns na Hearadh a bhuineas athair agus a mhàthair agus tha deagh chuimhne aige fhèin air a bhith cur seachad iomadach samhradh ann an Ceann a Deas na Hearadh agus air a bhith a' faighinn blasad air dòigh beatha anns na h-Eileanan an Iar agus ùidh mhòr a bhith aige anns an àite.

Chaidh Mgr Moireasdan gu Àrd Sgoil an Òbain agus às an sin gu Oilthigh Ghlaschu far an d’fhuair e teisteanas MA ann an Laidinn agus Grèigis, fhuair e teisteanas BD tro Oilthigh Lunnainn agus PHD bho Oilthigh Dhùn Èideann.

Tha Mgr Moireasdan air a bhith ann an ceithir paraistean bhon a ghabh e dreuchd miinisteir ann an 1979, am measg nan sgìrean air an robh e a' frithealadh tha An t-Òban, Dùn Èideann,  Eaglais Naomh Chaluim Chille ann an Steòrnabhagh agus a nise Eaglais Sgìre Orwell agus Portmoak.   

Tha Mgr Moireasdan pòsta aig Marion agus tha ceathrar theaghlach aca – triùir ghillean agus aon nighean agus a bharrachd air an sin tha Freckles, an cuilean.

Bha ùidh riamh aig Mgr Moireasdan ann a bhith a' leughadh agus a' ceannach leabhraichean agus 's iomadh turas a bhiodh a mhàthair a' trod ris na òige gun robh e air an t-airgead a thug i dha son lèintean a chosg air leabhar eile a cheannach! Tha e fhathast trom air a bhith ceannachd leabhraichean . A bharrachd air leabhraichean tha ùidh mhòr aige ann a bhith coimhead ball-coise, ag èisteachd ri ceòl clasaigeach agus a' dol a-mach cuairt le Freckles.

Is caomh leis cuideachd a bhith siubhail - agus tha an obair aige mar mhinistear air a thoirt gu iomadach ceàrnaidh den t-saoghail. Nuair a bha e ann an Steòrnabhagh rinn an coitheanal aige ceangal dlùth le coitheanal ann an Bangalore anns na h-Ìnnseachan.

Còrr air bliadhna air ais,  bha Mgr Moireasdan thall an sin agus iad a' fosgladh eaglais ùr a chaidh a thogail le taic-airgid bhon choitheanal aige fhèin agus eaglaisean eile ann an Leòdhas. "'S e cothrom air leth a bha seo," thuirt e "chan e a-mhàin seach gu bheil mi dèidheil air biadh teth Innseanach ach tha mi cuideachd airson barrachd siubhail a dhèanamh anns a' cheàrnaidh seo den t-saoghal."