Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Dèanamaid Adhradh

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 9 Dec 2012 21:00

An t-Ollamh Urramach Tormod MacÌomhair

An t-Ollamh Urramach Tormod MacÌomhair

Rugadh Tormod MacÌomhair  ann an Glaschu ann an 1941.  Bhuineadh athar do sgìre Chàrlabhaigh agus a mhàthair do sgìre Leumrabhagh.  Bha triùir bhalach san teaghlach agus b’ e Tormod  a bu shine.  Thòisich e anns an  sgoil ann an Glaschu agus bha e fhèin agus Irene (a’ bhean aige )air an aona chlàs aig an àm sin san aon sgoil.

Ghluais an teaghlach a Leòdhas nuair a bha e sia bliadhna a dh’aois agus chaidh iad a dh’fhuireach a Chàrlabhagh  far an robh athar dol a dh’obrachadh croit a theaghlaich.    Bhàsaich athar nuair a bha Tormod deich bliadhna a dh’aois agus ghluais a mhàthair san teaghlach air ais a Ghlaschu bliadhna an dèidh sin.  Chaidh iad air ais a dh’fhuireach dhan  aon taigh san robh iad roimhe sin agus  a’ frithealadh an aon eaglais agus sgoil.

 

Chaidh Mgr  MacÌomhair  gu Àrd-Sgoil Woodside airson foghlam aig àrd ire agus am measg nan cuspairean a bhathar a’ teagasg san sgoil sin aig an am bha a’ Ghàidhlig.    Cho fad ‘s a  bha e san sgoil fhuair e urram Caiptein na sgoile.   Chaidh e an uairsin gu Oilthigh Ghlaschu airson ùine  ghoirid agus an dèidh sin fhuair e cosnadh ann an gnìomhachas àrachais.  Thug Irene a-mach àrd dhreuchd na banaltram.  Ann an 1963 phòs iad, bha ceathrar chlann-nighean aca agus cheumnaich e fhèin à Oilthigh Chaledonia  ann an Glaschu.

Ann an 1970 chaidh Mgr MacÌomhair air ais dhan oilthigh agus e nise a’ leantainn dreuchd na ministrealachd .  Cheumnaich e le MA agus BD à Oilthigh Ghlaschu  ann an 1976 agus thug e mach dreuchd ministear.  Chaidh a phòsadh ri coitheanal Paraiste Newhills ann an Obar Dheathain ann an 1976 agus bha e a’ frithealadh an aon choitheanal gus an do leig e dheth a dhreuchd ann an 2006.

 

Cho fad sa bha e na mhinistear ann an Newhills bha e gu mòr a’ sàs ann an obair ministrealachd aig ire nàiseanta agus eadar-nàiseanta.  Bhiodh e a’ siubhail gu àiteachan fad às mar na Philippines, Thailand, Brazil, Hungary, Israel  agus na Stàitean Aonaichte.  Bha e na àrd-stiùiriche aig Eaglais na h-Alba ann a bhith taghadh dhaoine a bha freagarrach airson a dhol a-staigh airson na ministrealachd.   Bha e  cuideachd na bhall air iomadach comataidh eile , nam measg Comhairle an Àrd Sheanadh far an robh e na neach-gairm air Comataidh a’ Chonaltraidh agus Comataidh na Gàidhlig .  Bha e cuideachd na Mhodaràtor air clèir Obar Dheathain ann an 1988.  Cheumnaich Mgr MacÌomhair   le Urram Dotaireachd bho Seminary Diadhachd Pittsburgh an co-phàirteach ri Oilthigh Obar Dheathain ann an 2003.  Tha e an-diugh na riaghladair air Colaiste  Diadhachd na Gàidhealtachd agus air a’ bhuidheann Forward Together.    

As dèidh dreuchd paraiste a leigeil seachad chaidh Mgr MacÌomhair agus a bhean Irene air cuairt tri mìosan air feadh an t-saoghail.   Bidh e fhathast a’ searmonachadh ann am paraistean faisg air fhèin ann an sgìre Ghòrdain, agus bho chionn dà bhliadhna bha e ri chluinntinn a’ searmonachadh ann an Nassau anns na Bahamas.    Shearmonaich e cuideachd air bàtaichean-cruise anns a’ Charibbean agus chualas e a’ seinn anns a’ Ghàidhlig air na tursan aige. 

 

Mar a thuirt e fhèin  “Tha mi air mo bheannachadh , tha mi slàn fallain,  tha bean gràdhach agam  (leth cheud bliadhna pòsta an ath-bhliadhna)  ceathrar chlann-nighean agus iad uile pòsta agus dusan ogha àlainn – agus cuideachd fhathast  air chothrom a bhith toirt seirbheis do Dhia”.