This programme will be available shortly after broadcast

Episode 7

Tormod a' Bhocsair @ 70 Episode 7 of 8

A' comharrachadh gu bheil an sgrìobhaiche Tormod Caimbeul air ceann-là mòr a chuir seachad, tha e fhèin agus Maureen Nicleòid a-nis a' cur cuairt air baile Dhun Èidinn, far na chuir e seachad ùine ag obair agus ag ionnsachadh sna 60an.

Tha iad a' tòiseachadh ann an Gàraidhean Sràid a' Phrionnsa far a robh Tormod ag obair airson greiseag ach cha do sheas e ro fhada, mar a mhìnicheas e fhèin. Tha iad a' coinneachadh ri Catriona Lexy Chaimbeul, nighean Thormoid agus tha 'd a' bruidhinn air mar a chuir an dithis aca seachad ùine an Dun Èideann agus mar a tha an dithis aca an-diugh a' sgrìobhadh. Cluinnidh sinn mar a tha Tormod air a bhith misneachadh agus a' cuideachadh Chatriona Lexy bho h-òige 's tha 'd a' toirt port air Jelly a' Cho-op agus mar a chaidh a sgrìobhadh le Tormod agus aithris le Catriona Lexy.

This is a series of 8 programmes celebrating the Gaelic writer Norman Campbell ( Tormod a' Bhocsair ) 's 70th birthday in October 2012. Presented by Maureen Macleod, she and Norman continue their programmes recorded on location in Edinburgh recalling Norman's time there in the 60s.

They begin in Princes St Gardens where Norman worked as an assistant gardener which was short-lived but eventful. They meet up with Norman's daughter, Catriona Lexy Campbell and discuss their shared experience of living in Edinburgh and their shared art of writing. They compare their writing styles, and how they both don't regard writing as work, as such, but pleasure. They discuss how Norman famously wrote a story, Jelly a' Cho-op for Catriona Lexy and how she performed it at the Mod at the age of five and became an instant success.

Release date:

30 minutes

On radio

Next Tuesday 12:00