iPlayer Radio What's New?
Image for 11/11/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

11/11/2012

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 11 November 2012

'S e an t-Urramach Eachann MacCoinnich a tha na mhinistear san Arm a tha searmonachadh ann an Dèanamaid Adhradh air an t-seachdain seo.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is a' leughadh a leanas:

Salm 90: 15-16 air fonn London New, os cionn na seinn Iain MacDhunlèibhe le taic bho Choitheanal Eaglais Shaor Stafain.

Salm 116: 1-2 air fonn Torwood, os cionn na seinn Tromod MacIlliosa le taic bho Bhuidheann Salmadaireachd Chille Mhoire.

Salm 16: 5-7 air fonn London New, os cionn na seinn Eòin Dòmhnallach le taic bho Choitheanal Chille Mhoire.

Salm 84: 5-7 air fonn Moravia, os cionn na seinn Coinneach Macleòid le taic bho Bhuidheann Salmadaireachd Chille Mhoire.

Leughadh : Litir Phòl a-chum nan Ròmanach, C.8.

 • An t-Urr Eachann MacCoinnich

  Padre Eachann MacCoinnich

  Tha Eachann MacCoinnich na mhinistear ann an Eaglais na h-Alba agus an-diugh na Phadre anns an Arm. Chuir e seachad còrr is trì bliadhna cuide ris na Highlanders is tha e a-nis ann an Colchester an Sasainn. Boinidh Eachann do sgire Chille Mhoire ann an Ceann a Tuath an Eilein Sgitheanaich. Thogadh e ann an Hùnagladar is tha an teaghlach an sin fhathast.

  Mus deach a ghairm dhan mhinistrealachd, bha Eachann ag obair bhon taigh do Shabhal Mòr Ostaig, a’ cluich na pìoba aig cèilidhean fad an t-samhraidh is na chroitear. Tha ùidh mhòr aige fhathast ann an obair an fhearainn is gnothaichean dùthchail. A bharrachd air sin, bidh e ag iomain, a’ streap nam beann nuair a bhios cothrom aige, agus ag iasgach. Tha ùidh mhòr aige anns a’ Ghàidhlig is dualchas is eachdraidh nan Gàidheal.

  Tha e pòsta aig Sìne is tha dithis nighean aca, Aila agus Minnie.

 • Aig an taigh

  Eachann MacCoinnich agus a nighean

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss