Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Farpais a Bhuinn Oir 2012 (Gold Medal)

Jo NicDhòmhnaill agus Art MacCarmaig le farpais crìochnachaidh na Buinn Òir bho Mhòd 2012 ann an Dùn Omhain. Bidh Niall Caimbeul agus Wilma NicUalraig, dithis a bhuanaich am bonn òr, còmhla riutha a' toirt beachd seachad air na tha tachairt.

Jo MacDonald and Arthur Cormack present the Gold Medal finals live from the Royal National Mod in Dunoon. Former gold medallists Neil Cambell and Wilma Kennedy will join Jo and Arthur.

Release date:

2 hours, 57 minutes

Last on

Thu 18 Oct 2012 09:03