iPlayer Radio What's New?
Image for 16/09/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/09/2012

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 16 September 2012

Air an t-seachdain seo, cluinnidh sinn seirbheis a chaidh a' chraoladh an toiseach san Dùbhlachd 2000 agus a' searmonachadh bha Mgr Seumas MacNèill a bha na shagart ann an Eaglais Naoimh Mhoire agus Maol Rubha san Eilean Sgiathanach aig an àm.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na laoidhean a' leanas:

A Thighearna Dhia air a sheinn le Mairi Strachan le taic bho Choisir Ghàidhlig an t-Srath.

'S e 'n Tighearna Fhèin mo Chìobair air a sheinn le Criosaidh NicDhòmhnaill à Barraigh.

A Thighearna ar Dòchais agus Reul Àlainn a Chuain air a seinn le Còisir Eaglais Naomh Peadar ann an Dalabrog an Uibhist a Deas.

Leughaidhean bho leabhar Ecsodus, Timoteus 1 agus Luc 15: 1-32.

  • An t-Urramach Dòmhnall MacLeòid

    An t-Urramach Dòmhnall MacLeòid

    Rugadh an t-Urramach Dòmhnall Macleòid anns an Eilean Sgitheanach ann an 1931. As dèidh dha an sgoil fhàgail, chaidh e a dh’ Oilthigh Dhùn Èideann ‘s a dh’ Oilthigh Naomh Anndra far an do cheumnaich e mar fhiaclair. Chuir e seachad mòran bhliadhnachan ag obair anns na sgoiltean air iomall Inbhir Nis.

    Thàinig atharrachadh na bheatha ann an 1959 ‘s an dèidh deich bliadhna chaidh e a-steach do Cholaiste na h-Eaglaise Saoire ‘s thug e mach a bhith na mhinistear.

    Bha e na mhinistear ann an Loch Bhraoin ‘son ochd bliadhna ‘s as dèidh sin ann an Glaschu. Leig e dheth a dhreuchd ann an 1999 ach bidh e toirt taic le bhith seirbheiseachadh ann an Eilean Arain bho àm gu àm. Tha e pòst aig Fiona ‘s tha ceathrar mhac aige.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss