iPlayer Radio What's New?
Image for Episode 4

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Episode 4

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Monday 10 September 2012

Tha an Comunn Gàidhealach a' comharrachadh 120 bliadhna den Mhòd am bliadhna. Anns an t-sreath-sa à tasglann a' BhBC, a chaidh a chraoladh ann a 1991 agus An Comunn a' comharrachadh 100 bliadhna, tha Mairead Nic a' Phì a' coimhead ri eachdraidh na buidhne.

Anns a' cheathramh prògram san t-sreath tha Mairead a' coimhead ri na bliadhnaichean eadar 1936 agus 1950. Cluinnidh sinn iomradh air "An Gàidheal", paipear mìosail a' Chomuinn Ghàidhealaich agus cuimhneachain air Dòmhnall Mac a' Phearsain, Dòmhnall nan Cleas, à Barraigh a bhiodh a' dèanamh cleasan agus spòrs còmhla ris an fheadhainn a bha dol gu campaichean Comunn na h-Òigridh anns na 30an. Bidh Mairead cuideachd a' cluinntinn mu na bha An Comunn a' foillseachadh a thaobh leabhraichean-sgoile anns na 30an agus na 40an.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss