Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

09/09/2012

Air an t-seachdain seo ann an Dèanamaid Adhradh à tasglann a' BhBC, cluinnidh sibh seirbheis còmhla ris an Urramach Dòmhnall Peutan a bha na mhinistear mu dheireadh ann an Gleann Eilge agus Chinn t-Saile mas do leig e dheth a dhreuchd.

Anns an t-seirbheis an diugh cluinnidh sibh na sailm is leughadh a' leanas:

Salm 16: 5-7 air fonn Moravia, os cionn na seinn bha an t-Urramach Iain Mac a' Ghobhainn le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Loch na Madadh.

Salm 30: 11-12 air fonn London New, os cionn na seinn Iain MacLeòid le taic bho choitheanal Àrd Eaglais Steòrnabhaigh.

Leughadh: Philippians 4: 4-13
Ceann teagaisg: Philippians 4: 19.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 9 Sep 2012 21:00

An t-Urramach Dòmhnall Peutan

Rugadh an t-Urramach Dòmhnall Peutan anns an Dàmhair 1932 agus bha an teaghlach a fuireach ann Cul nan Cnoc  fàisg air Stafainn san Eilean Sgiathanach.  Bha athair na Mhiseanaraidh aig Eaglais  na h-Alba san sgìre sin aig an àm.  Bha ceithrear san teaghlach aca, e fhèin agus a thrìuir bhraithrean.    Chaidh Mgr Peutan gu bun sgoil Stafainn na oige agus gu Àrd Sgoil Phortrigh agus Sgoil Cheann  a’ Ghiuthasaich airson foghlum aig àrd ìre.    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Chaidh e a dhèanamh seirbheis naisteanta gu feachd an adhair ann an 1950 agus as dèidh tilleadh dhachaidh an ceann da bhliadhna  chaidh e air ais dhan fhoghlum  far an robh e a’ frithealadh Oilthigh Dhùn Èideann.  Cheumnaich e às an oilthigh le MA agus BD.    

Bha Mgr Peutan airson ùine na mhinisdear cuideachaidh aig a “Highland Tolbooth”  ann an Dun Èideann.  Chaidh e fhein an uairsin a-staigh airson a mhinistearachd.  Chaidh a phosadh ris a chiad choitheanal aige,  an eaglais Ghàidhlig ann an Grianaig ann an 1961

 Aig toiseach a Mhàirt 1965 chaidh Mgr Peutan na mhinisdear cuideachaidh dhan airm.  Bha e a toirt taic do na deifir reiseamaidean agus chur e seachad na bliadhnaichean mu dheireadh na mhinisdear-airm aig an airm ann am Beinn a’ Bhaoghla.

Bha Mgr  Peutan a searmonachadh ann an sgìre  Chille Mhoire is Steinnseall airson greis mas deach a phosadh ri coitheanal Ghleann Eilge  is Chinn t-Saile far an do chrìochnaich e na bliadhnaichean mu dheireadh aige na mhinistear air coitheanal.  Leig e dheth a dhreuchd  ann an 2002.

 

Bha Mgr Peutan posda aig Ishbel Tolmie,  choinnich iad  nuair a bha an dithis aca nan oiltheanaich ann an Dùn Èideann.  Bha aon nighean aca Catriona, tha ise posda shios ann a Sasainn aig am ball-parlamaid Toriach Padraig Mercer. 

Bhasaich a bhean phosda Peutan bho chionn ghoirid as deidh stròc a ghabhail.  Tha Mgr Peutan an diugh a fuireach ann an Cillmoluaig san Eilean Sgiathanach.

Se duine easgaidh agus sona na ghnè a th’ann am Mgr Peutan, sgoilear comasach le intinn bheo ,  agus bha e na shearmonaiche comasach” – tha seo a reir Ministearan  eile a tha eolach air.

Bhiodh Mgr Peutan a’ leughadh torr agus nuair a bha e san airm bha e ainmichte na shreapadair-beinne.