Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

09/09/2012

A' searmonachadh dhuinn ann an Dèanamaid Adhradh air an t-seachdain seo tha an t-Oll Urr. Ruairidh MacLeòid. Rugadh Ruairidh MacLeòid ann an Loch nam Madadh agus tha e air a bhith na mhinistear ann an Cumlodain, Taobh Loch Fìn agus Loch Geàrr o 1985 chun a bhliadhna seo fhein nuair a leig e dheth a dhreuchd.

Bidh e a' cumail seirbheisean Gàidhlig a h-uile mìos ann am Meadhan Earra Ghàidheil agus anns an Òban.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm a leanas:
Salm 98 air fonn Martyrdom, os cionn an t-seinn an t-Urr Seumas Shirran, le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Paibeil an Uibhist a Tuath.

Salm 103 air fonn Kilmarnock, os cionn an t-seinn Coinneach A MacAoidh le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Uige, Leòdhas.

Salm 111 air fonn St David, os cionn an t-seinn Dòmhnall Iain Moireasdan le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba air an Tairbeart 's na Hearadh.

Leughadh: Marcus 1: 40-45
Ceann teagaisg Marcus 1:41

In today's service conducted by Dr Rev Roddy MacLeod retired minister Cumlodden Church of Scotland the following items of praise will be sung:

Psalm 98 to the tune of Kilmarnock, verses 1-2 presented by Rev James Shirran and recorded in Paible Church of Scotland, North Uist

Psalm 103 to the tune of Martyrdom, verses 10-11 presented by Kenny Angus MacKay and recorded in Uig Church of Scotland, Lewis

Psalm 111 to the tune of St David, verses 3-4 presented by Donald John Morrison and recorded in Tarbert Church of Scotland, Harris.

Reading: Marcus 1: 40-45
Sermon: Marcus 1:41.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 9 Sep 2012 15:00