Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

22/07/2012

Air an t-seachdain seo, 's e an t-Urramach Donaidh MacSuain a tha toirt thugainn Dèanamaid Adhradh.

Anns an t-seachdain far am bi an cuspair "gaol" gu mòr air aire an t-sluaigh 's e an dearbh chuspair a tha nochdadh san t-seirbheis an-diugh, gaol, gràdh Chrìosda agus ar luchd graidh.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na seinnean is leughaidh a leanas:
Salm 16: 8-9 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn Calum Màrtainn le taic bho choitheanalan Eaglaisean Leòdhas agus na Hearadh.

Caristiona Cheannadach a seinn an laoidh "Cuain a Ghaoil san"

Iseabail Anna Mhartainn a seinn "An Gràdh a Thug Thu Dhomhsa"

Salm 57: 1-2 air fonn Martyrdom, os cionn na seinn Shonnaidh MacSuain le taic bho choitheanalan Eaglaisean Leòdhais agus na Hearadh.

Leughadh: 1 Corintianaich 13:
Ceann teagaisg: 1 Corintianaich 13:8

In this week's service Rev MacSween will concentrate on the subject of love to coincide with St Valentine's Day which falls later in the week.

30 minutes

Last on

Sun 22 Jul 2012 15:00
Added. Check out your playlist Dismiss