Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Còmhla ris an Urr Donnchadh MacFhionghuin

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is na leughaidhean a leanas:
Salm 32: 1-2 air fonn Martyrdom agus 's e Tormod MacIllÌosa a tha os cionn na seinn le taic bho choitheanal Eaglais Chille Mhoire san Eilean Sgitheanach.
Salm 113: 6-7 air fonn Dundee agus 's e Aonghas MacIllInnein a tha os cionn na seinn le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba air an Tairbeart.
Salm 65: 4-5 air fonn St David, os cionn na seinn bha an t-Urr Seumas Dòmhnallach le taic bho choitheanal Eaglais na h-Alba ann an Garrabost san Rubha.
Leughadh: 2 Corinthianaich 8: 1-9
Ceann-teagaisg: Mata 5:3

Rugadh Donnchadh air an Tairbeart sna Hearadh ann an 1924. Bha e san nèibhidh ri àm a' chogaidh eadar 1942 agus 1947. 'S e coitheanal Shnìosoirt san Eilean Sgitheanach a' chiad choitheanal a bh' aige agus bha e an sin bho 1956 gu 1965. Ghluais e às an sin gu Eaglais na h-Alba ann an Cros, Nis an Leòdhas far a robh e bho 1965 gu 1973. Ann an 1973 ghluais e gu coitheanal a' Phluic ann an Loch Aillse. Leig e dheth uallach coitheanail ann an 1989.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 18 Sep 2016 21:00

An t-Urr Donnchadh MacFhionghuin nach maireann

An t-Urr Donnchadh MacFhionghuin nach maireann

Air turas sgoil Shàbaid

Air turas sgoil Shàbaid