Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

19/02/2012

Air an t-seachdain seo ann an Deanamaid Adhradh à tasglann a' BhBC cluinnidh sibh seirbheis a chaidh a chraoladh còmhla ris an Urr Coinneach Fearghasdan nuair a bha e os cionn coitheanal Eaglais Shaor Chroisbost anns na Lochan ann an Leòdhas. Chaidh an t-seirbheis a chraoladh an toiseach sa Mhairt 1992.

Anns an t-seirbheis, cluinnidh sibh na sailm is leughadh a' leanas:

Salm 89: 102 air fonn St David, os cionn na seinn bha Murchadh Crisdean MacFhionghain.

Salm 119: 58-60 air fonn Kilmarnock os cionn na seinn bha Dòmhnall A MacLeòid agus chaidh na seinnean a' chlàradh ann an Eaglais Shaor Chroisbost.

Leughadh: Genesis 19: 12-22
Ceann teagaisg: Genesis 19:17

Gaelic archive service from Crossbost Free Church with Rev K. Ferguson.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 19 Feb 2012 21:00