iPlayer Radio What's New?
Image for 12/02/2012

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

12/02/2012

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 12 February 2012

Air an t-seachdain seo, 's e an t-Urramach Donaidh MacSuain a tha toirt thugainn Dèanamaid Adhradh.

Anns an t-seachdain far am bi an cuspair "gaol" gu mòr air aire an t-sluaigh 's e an dearbh chuspair a tha nochdadh san t-seirbheis an-diugh, gaol, gràdh Chrìosda agus ar luchd graidh.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na seinnean is leughaidh a leanas:
Salm 16: 8-9 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn Calum Màrtainn le taic bho choitheanalan Eaglaisean Leòdhas agus na Hearadh.

Caristiona Cheannadach a seinn an laoidh "Cuain a Ghaoil san"

Iseabail Anna Mhartainn a seinn "An Gràdh a Thug Thu Dhomhsa"

Salm 57: 1-2 air fonn Martyrdom, os cionn na seinn Shonnaidh MacSuain le taic bho choitheanalan Eaglaisean Leòdhais agus na Hearadh.

Leughadh: 1 Corintianaich 13:
Ceann teagaisg: 1 Corintianaich 13:8

In this week's service Rev MacSween will concentrate on the subject of love to coincide with St Valentine's Day which falls later in the week.

 • An t-Urr Donaidh MacSuain

  An t-Urr Donaidh MacSuain

  Buinidh Donnie MacSuain do bhaile Sgarastaidh anns Na Hearadh agus chaidh e don sgoil anns an t-Ob agus air an Tairbeart. Chuir e seachad dà bhliadhna an dèidh sin ann an Àrd Sgoil Inbhir Nis mus do thòisich e ag obair ann am bùth Littlewoods sa bhaile.

  B' ann an 1974 thòisich e ag obair làn ùine aig Littlewoods agus chuir e seachd ochd bliadhna ann am bailtean eadar-dhealaichte air feadh na rìoghachd, nam measg Lunnainn agus Oxford. Ghluais e a Ghlaschu an dèidh sin agus thòisich e anns an oilthigh; a' ceumnachadh le BD ann an 1990.

  Phòs e Sandra an ath bhliadhna agus ghluais iad gu Ceann Loch Beirbhidh, far an robh Donnie na mhinistear airson sia bliadhna. Rugadh Billy ann an 1993 agus Innes ann an 1996. Dà bhliadhna as dèidh sin chaidh an gairm gu Baile Eoghain agus tha iad air a bhith toilichte an sin bhon uair sin. Tha labrador bàn, Bruno, air a bhith na bhall den teaghlach bho chionn trì bliadhna agus is fìor thoigh leis fònaichean laimhe a chagnadh ma gheibh e an cothrom!

  Tha uidh mhòr aig Donnie ann an ceòl, gu h-àraidh ceòl Soisgeulach, Gàidhealach agus clasaigeach. Tha e air mòran CDs a thoirt a-mach agus tha e nis ag obair air DVDs. Cluichidh e iomadh seòrsa inneal-ciùil, agus tha e a' cur seachad ùine aig an àm seo ag ionnsachadh an clarinet; inneal a tha e a' faighinn air leth freagarrach airson laoidhean agus ceòl Gàidhealach.

  Tha a' Ghàidhlig air a bhith na meas mòr dha riamh agus tha e a' dèanamh iomadh oidhirp airson an cànan agus an ceòl a bhrosnachadh. An ath-bhliadhna, tha e a' dol a stèidheachadh ionad sònraichte ann am Baile Eoghain a bheir cothrom do dhuine sam bith aig a bheil ùidh anns a' Ghàidhlig coinneachadh airson pròiseactan eadar-dhealaichte a chur air bhog. Is e An t-Oisean an t-ainm a bhios air an seo agus bidh e na phàirt den ionad Cornerstone a tha e fhèin agus an coithional air a thoirt air adhart anns a' bhaile.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss