Episode 5

Image for Episode 5Not currently available on BBC iPlayer

Episode 5 of 6

Duration: 30 minutes

Tha cuideam dha chuir air an sgioba is aca ri buannachadh thall ann an Innis Tìle. Tha Eddie trang ag ullachadh leis an sgioba fhads a tha Laura is Cas a' cumail smachd air cùisean air cùlaibh gnothaichean. Air ais ann an Glaschu tha Jo a' faighinn an 100mh ceap aice dha sgioba nàiseanta na h-Alba agus tha sinn a' faighinn a-mach bho Emma na duiligheadasan tha an luib a bhith a' cluich ball-coise aig an ìre-sa agus a bhith a' toirt aire do dhreuchd làn-ùine.

The pressure is on as the girls must win in Iceland. Eddie prepares the team for action and Laura and Cas continue to organise behind the scenes. In Glasgow Jo wins her 100th Scottish cap and Emma sacrifices her career for City.

Credits

Presenter
Anne Morrison

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.