Episode 17

Image for Episode 17Not currently available on BBC iPlayer

Eòrpa, Series 19 Episode 17 of 24

Duration: 30 minutes

An t-seachdain a-rithist, tha sgioba Eòrpa ag aithris air na sgeulachdan as inntinniche bho air feadh na Roinn Eòrpa.

Reporting on the most interesting stories from around Europe.

 • Sgaradh-pòsaidh san Eadailt

  Sgaradh-pòsaidh san Eadailt

  Chan eil teagamh gu bheil sgaradh-pòsaidh doirbh dha-rìreabh do chupall, ach a-rèir cuid a dh'aithrisean, tha cùisean do dh’fhireannaich na h-Eadailt fìor dhoirbh nuair a tha iad a’ sgaradh. A dh’aindheoin cho doirbh sa tha e sgaradh-pòsaidh fhaighinn san dùthaich, tha àrdachadh mòr san àireamh a tha a’ cuir a-steach air a shon. Tha breithneachadh nam britheamhan tric a’ ciallachadh gu bheil aig na fireannaich ri suim mhòr de dh'airgead a phàigheadh, gam fàgail bochd. Chaidh Eòrpa a thadhal air buidheann a tha a’ feuchainn ri taic a thabhann dhaibh tro thìde dhoirbh.

 • Divorce in Italy

  Divorce in Italy

  There is no doubt that divorce is a very difficult thing for any couple to go through, but, according to some reports, men in Italy are facing extreme difficulties after they split. Despite how hard it is to get a divorce in Italy, many more couples are applying for them. The court’s judgement often means that men have to pay large sums of money, leaving them in financial difficulty. Eòrpa went to visit a group which is offering help.

 • Cunnradh iasgaich Eòrpach

  Cunnradh iasgaich Eòrpach

  Ghabh Pàrlamaid na h-Eòrpa roghainn gus stad a chuir air cùnnradh iasgaich eadar an Aonadh Eòrpach agus Morocco. 'S e aon dha na h-adhbharan airson seo se gu robh mòran den iasgaich a’ gabhail àite ann an sgìre chonnspaideach Sahara an Iar. Tha co-dhùnadh Pàrlamaid na h-Eòrpa air fìor dhroch bhuaidh a thoirt air gnìomhachas an iasgaich sa Spàinn. 'S e eathraichean às an Spàinn as motha a bha a’ faighinn buannachd às a chùnnradh. Ann an bailtean leithid Barbate ann an Andalucía cha deach iasgairean gu muir airson seachdainean, a’ fàgail bith-beò is cosnadh cugallach.

 • European fishing agreement

  European fishing agreement

  The European Parliament recently decided not to renew an EU fishing agreement with Morocco. One of the reasons for the decision was that much of the fishing was taking place in the disputed area of Western Sahara. However, the decision has had a detrimental effect on the fishing industry in Spain as most of the European boats taking advantage of the deal were Spanish. In ports such as Barbate in Andalucía many fishing boats have been tied up for weeks, jeopardising the livelihoods of many.

 • Còirichean dhaoine gèidh agus tras-gnè san Tuirc

  Còirichean dhaoine gèidh agus tras-gnè san Tuirc

  A-mach as an Roinn Eòrpa gu lèir, 's ann anns an Tuirc a tha an àireamh as àirde de dhaoine tras-gnè a th’air am mùrt. Bho dhà mhìle sa deich thathas a’ tomhais gun deach faisg air deich thar fhichead duine a’ mharbhadh air sgàths an dearbh-aithne. Chaidh lagh co-ionnanachd ùr a’stèidheachadh an uiridh ach tha mòran san dùthaich a’ gearain nach eil dìon laghail ann fhathast do dhaoine gèidh, leasbach, bisexual agus tras-gnè.

 • Gay and transgender rights in Turkey

  Gay and transgender rights in Turkey

  Turkey has the highest rate of murder of transgender people in Europe. It is estimated that up to 30 transgender people have been murdered there since 2010. A new equalities law was introduced last year but many in the country complain that gay, lesbian, bisexual and transgender people still have no legal protection against discrimination.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss