Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

15/01/2012

An t-seachdain seo ann an Dèanamaid Adhradh bho thasglann a' BhBC cluinnidh sibh seirbheis a chaidh a chraoladh ann an 1986 còmhla ris an Oll Urr Seòras N M Collins. Bha an t-Oll Collins am measg nan ciad mhinistearan a thòisich air a bhith dèanamh seirbheisean Gàidhlig airson a' BhBC.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm agus an leughadh a leanas:
Salm 40: 1-2, fonn London New, os cionn an t-seinn Dòmhnall Chapman le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chroisboist

Salm 111: 6-9 air fonn Free Church, os cionn an t-seinn Ailean Dòmhnallach, le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Stafainn.

Leughadh: Eseciel 3: 15-27
Ceann teagaisg: Eseciel 3: 15.

30 minutes

Last on

Sun 15 Jan 2012 21:00