Sorry, this episode is not currently available

Episode 3

Tha fuaim na pìoba aithnichte dhuinn uile, agus gu dearbha b' i a' phìob aon de na ionnsramaidean ciùil as tràithe a bh'ann. Anns an t-sreath ùr, inntinneach seo gheibh sinn a-mach mun ionnsramaid fhèin, agus cluinnidh sinn an iomadh sgeul shònraichte bho na daoine a bhios ga cluich. Sgeulachdan tarraingeach, iomadh-fhillte, eadar-nàiseanta bho air feadh an t-saoghail.

Ionnsaichidh sinn cuideachd mun t-saoghal sa bheil a' phìob beò - mar a bha is mar a tha. Bho chòmhlain phìobairean, pìoba air a cluich leatha fhèin agus còmhlain aig fèisean. Tha an treas prògram anns an t-sreath a' coimhead ri dualchasan pìobaireachd Northumbria agus Èirinn. Tha am prògram cuideachd ag innse sgeulachd ath-bheothachaidh a' phìob bheag Albannaich, a thòisich luchd-cìuil a' cleachdadh as ùr cuide ri ionnstramaidean eile anns na 70an aig àm dùsgaidh ceol folk. Seo fasan a th' air leantainn suas chun an là an-diugh, le taic bho sgilean luchd-cruthachaidh a' phìob bhig, leithid Hamish agus Fin Moore.

The amazing story of the pipes and its players, and a fascinating introduction to the international, colourful and exciting world of the pipes. From diffusion, change and sophistication in the world of piping over history, to today's players who have made piping popular again.

The third programme in the series looks at the bellows blown piping traditions of Northumbria and Ireland. The programme also tells the story of the remarkable resurgence of the Scottish small pipes, rediscovered by musicians during the folk revival of the 1970s as an instrument to be blended alongside other musical instruments in the burgeoning folk band scene. A trend that has continued right up to the present day, supported by the skill of small pipe makers such as Hamish and Fin Moore.

30 minutes

Last on

Sat 23 Aug 2014 20:25