Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

Tha fuaim na pìoba aithnichte dhuinn uile, agus gu dearbha b' i a' phìob aon de na ionnsramaidean ciùil as tràithe a bh'ann. Anns an t-sreath ùr, inntinneach seo - An Ribheid Chiùil / Reed Music - gheibh sinn a-mach mun ionnsramaid fhèin, agus cluinnidh sinn an iomadh sgeul shònraichte bho na daoine a bhios ga cluich. Sgeulachdan tarraingeach, iomadh-fhillte, eadar-nàiseanta bho air
feadh an t-saoghail.

Ionnsaichidh sinn cuideachd mun t-saoghal sa bheil a' phìob beò - mar a bha is mar a tha. Bho chòmhlain phìobairean, pìoba air a cluich leatha fhèin agus còmhlain aig fèisean.

Anns a' chiad phrògram, seallaidh sinn air na pìoban as tràithe a bh' ann, a thathar an dùil a tha a' dol air ais gun 8mh linn deug. Air an dèanamh a-mach à cuilc, bha iad gu math cumanta ann an Iraq agus Iran. Cluinnear cuideachd mu mar a thòisich cuid de shàr chluicheadairean an t-saoghail, agus mar a nochd an dlùth cheangal le Alba. Air a lìbhrigeadh leis a' phìobaire, Anna Mhoireach.

The pipes are one of the music world's most distinctive sounds and piping is one of its earliest musical forms. This series tells the amazing story of the instrument and its players, and is a fascinating introduction to the international, colourful and exciting world of the pipes. From diffusion, change and sophistication in the world of piping over history, to today's players who have taken piping into new popularity throughout the world.

The first programme in the series looks at the earliest pipes, probably dating from as early as the 8th century which were made out of reed and commonplace in Iraq and Iran. Some of the world's foremost pipers also tell how they started playing the pipes, and we hear how the instrument became so strongly associated with Scotland. Presented by piper Anna Murray.

Release date:

30 minutes

Last on

Sat 8 Aug 2015 20:30

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from An Ribheid Chiuil/Reed Music