This programme is not currently available on BBC iPlayer

Iseabail/Ishbel MacAskill

Aig toiseach na bliadhna sa, anns a' Mhàirt, chuir an saoghal car dheth fad mionaid neo dha leis an naidheachd dhuilich gun do chaochail an seinneadair Iseabail NicAsgaill - a fàgail beàrn ann am beatha dhaoine air feadh na dùthcha.

Ghabh saoghal a chiùil, saoghal na Gàidhlig agus na h-ealain air fad balgam a' chlisgidh nuair a chaidh an naidheachd ma sgaoil gun do dh'fhalbh tè dhan fheadhainn aca fhèin....Piùthar 's an t-seinn. Tè aig a robh gibht phrìseil - guth sònraichte, mar an
t-sìoda.

Tha am program seo mar chuimhneachan air Iseabail - sàr bhoireannach aig a robh spiorad is nàdar mar an t-òr. Màthair, Seanmhair, Seinneadair, Bana-Leòdhasach agus Rubhach gu cùl a bròig......Iseabail NicAsgaill.

Time stood still for a few minutes at the beginning of the year in March with the devastating news that the renowned Gaelic singer Ishbel MacAskill had tragically and suddenly died - leaving a void in the lives of so many.

The news shook the musical world, the Gaelic world and the arts community here in Scotland and further afield to the core. They had lost one of their own; a sister in singing. A woman who had a special gift - a voice like silk.

A special tribute to Ishbel - an incredible lady who had a zest for life and an infectious positive outlook. A mother, a grandmother, a singer, a Lewis woman and a Point woman through and through.

Release date:

1 hour

Last on

Mon 31 Oct 2016 22:30