Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Feannagan, falaisgeir agus fàs

A-Muigh, Series 1 Episode 4 of 6

Tha feannagan ri fhaicinn air feadh ar dùthcha, gu h-àraid anns na h-Eileanan an Iar agus ann an Èirinn. Bhiodh na h-uachdarain a' gluasad na daoine a-mach gu iomall nan oighreachdan, a' cumail an talamh as fheàrr dhaibh fhèin. Bha na daoine bochd an uair sin a' tionndadh na talamhainn agus dha thogail an àrda airson nàdar de leabaidh talamhainn a dhèanamh mar a b'fheàrr a b'urrainn dhaibh, agus a' fàgail dìg air gach taobh. Mar seo, bha àite air a chruthachadh far an robh doimhneachd airson leithid buntàt' a' a chur, agus an talamh tioram leis gu robh e àrd. Tha Fiona NicIllinnein a' bruidhinn ri Dòmhnall Dòmhnallach a tha eòlach air seann dòighean agus eachdraidh.

Tha failisgeir tric ri fhaicinn nuair a tha sìde thioram ann as t-earrach. Bidh na teintean seo uaireanan a' dol a mach à rian, a' toirt duilgheadas dhan luchd-smàlaidh a tha a' dèanamh an dìcheall an cumail fo smachd, gu h-àraid ma tha iad faisg air taighean. Tha Fiona NicIllinnein a' bruidhinn ri triùir aig a bheil eòlas air failisgeir - Iain Caimbeul bho na luchd-smàlaidh ann an Steòrnabhagh, Murchadh Dòmhnallach a bha uaireigin a' sàs ann a bhith dèanamh failisgeir air tir-mòr, agus Iain MacLeòid bho oighreachd Shòbhal, far am bi iad cuideachd ris an obair seo.

Chaidh Uibhist Sheasmhach a chuir air bhonn mar bhuidheann a bha airson rudeigin a dhèanamh an aghaidh atharrachadh sìde. A-measg na pròiseictean aca, tha iad air a bhith a' dèanamh deuchainnean, a' fàs glasraich ann an diofar shuidhichidhean agus dhan dìon ann an diofar dhòighean bhon aimsir. A bharrachd air a' ghàradh a tha a-muigh, tha dà thogalach aca coltach ri taighean-glainne, ach gur ann à fibreglass a tha iad air an dèanamh. Tha aon dha na togalaichean seo airson àiteachan mar 'allotments' a bhith aig duine sam bith a tha deònach feum a dhèanamh dhiubh. Tha Niall Caimbeul a' bruidhinn ri CJ Mac a' Phì aig a bheil cuibhreann dhan talamh ann.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 30 Jun 2013 09:30