Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

An t- seachdain 'sa tha sinn air feadh baile Inbhirnis cuide ri Marion Young tha 'g obair na bean ghluin' anns a' choimhearsnachd. Tha sneachda 's reothadh fagal cuisean doirbh air feadh na Gaidhealtachd agus anns an ospadal ' tha Donna Nicleoid air a cumal trang coimhead as deidh mathair th'air tuiteam air an deagh.

Tha Anna Nic'Illeathainn 'g innse dhuinn mu h-obair ann an ionad dluth churam nam paisdean agus tha mathair le paisde a tha faighinn curam anns an ionad ' g innse cho doirbh 's a tha I dha fhaighinn.

Tha sinn cuideachd anns a Labour suite far a bheil Janeen Reade coimhead as deidh Valerie agus Trevor, a tha feitheamh a cheud leanaibh. A d'theid am paisde bhreith mas bi an shift aig Janeen ullamh? Le bliadhnachan de dh'eolas co bh'fhearr na Etta Nicaoidh 'son comhairle thoirt do mhathraichean tha 'son leanaibh chuir air a bhroilleach. Ciamar tha dol do Catherine Anne? Agus tha Susan Simpson 'g innse mu'n bhristeadh cridhe dh'fhuiling I fhein is a teaghlach.

In this programme, community midwife Marion Young takes us to meet some mums and babies at home. Back in the hospital Donna Macleod is keeping a close eye on a mum who is having contractions after slipping on ice.

Annie MacLean goes about her daily routine in the Special Care Baby Unit while Eilidh Lucas explains the emotional roller coaster she's been on since her twin daughter was admitted. Next door in Labour Suite, midwife Janeen has been looking after Valerie and Trevor for the whole of her shift; will the baby be born before she finishes? Who better than experienced midwife Etta Mackay to give advice on breastfeeding? We catch up with Catherine Anne as she visits her community midwife and hear how Susan Simpson and her family use their own heartbreaking experience to help others.

Release date:

30 minutes

Last on

Thu 27 Mar 2014 23:30