iPlayer Radio What's New?
Image for 16/10/2011

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

16/10/2011

Duration:
30 minutes
First broadcast:
Sunday 16 October 2011

Air an t-seachdain seo, tha seirbheis eadar-dhealaichte againn far a bheil sinn a' comharrachadh gu bheil am Mòd Nàiseanta Rìoghail air tòiseachadh anns an h-Eileanan an Iar. Anns an t-seirbheis, cluinnidh sibh laoidhean, sailm is leughaidhean aig a bheil ceangal ris a' Mhòd no ri cruinneachadh dha leithid. 'S e an t-Oll Urr Aonghas Moireasdan a tha os cionn an adhraidh.

Cluinnear an t-seinn a leanas:

Art MacCarmaig agus an còmhlan Cliar a' seinn "O Thugaibh Mòladh Mòr Do Dhia

Lyle Cheannadach le taic bho na còisirean le Salm 65 air fonn French

Calum Ceannadach - Òran Mu Leanabh og

Kayanna Mhoireasdan - Salm 57 air fonn Martyrdom le taic bho Chòisir Sgoil MhicNeacail

Iain M Màrtainn (Purdy) le Salm 72: 18-19 air fonn Steòrnabhagh

Leughaidhean:

Salm 148: 1-5 agus Salm 150 air fad

Lucais 15:11-24

Eoin 4:7-14.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.