Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Anns an dara program anns an t-sreath seo tha bhean gluinne Caron Cruickshank toirt dhuinn tuairmse air cho farsaing 's a tha sgire tha an t-ospadal a frithealadh.

Tha dragh air mnathan gluinne coimhearsnachd mu deuchainnean fala chaidh dheanamh air Nicola, a tha feitheamh a cheud leanaibh. Tha iad air a cuir dhan ospadal 's air sgath buill nan deuchainnean tha iad dha toiseachadh. Si bhean gluinne Ishbel NicDhomhnaill tha gabhal a curam anns a Labour Suite, ach chaneil cuisean a dol mar bu mhiann.

Tha Margaret Jack a stigh a faighinn an dara leanaibh 's tha ise cuir eagal a beatha air a bhean gluin' Mairi NicanTailleir a tha coimhead as a deidhse agus tha sgeul fhein aig Sarah Louise Farmer ri innse 's I tighinn dhan ospadal a LochanInbhir air helicopter.

I nis fichead seachdainn air adhart- tha Catherine Anne NicFhionnghuin faighinn scan.Tha na dealbhan mionaideach a cuir iognadh oirre.

In the second programme in this series, labour suite sister Caron Cruickshank gives us an idea of the wide geographical area served by Raigmore hospital's Maternity Unit.

Mum-to-be Nicola's community midwife has taken a routine blood sample, but the results give her cause for concern. Nicola is sent to Raigmore for further investigation and the decision is taken to induce her labour. Midwife Ishbel MacDonald is with Nicola in Labour Suite but not everything goes to plan.

Meanwhile, Margaret Jack is in hospital having her second baby - her speedy delivery gives experienced midwife Mary Taylor some anxious moments and first time mum Sarah Louise Farmer goes into labour at home in Lochinver. She is rushed to Raigmore by helicopter - will she make it in time?

Release date:

30 minutes

Last on

Thu 13 Mar 2014 23:30