iPlayer Radio What's New?
Image for 12/09/2011

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

12/09/2011

Duration:
5 minutes
First broadcast:
Monday 12 September 2011

Tha litir bheag na seachdain aig Ruaraidh MacIllEathain.
This week's short letter for learners is introduced by Ruaraidh MacLean.

 • An Litir Bheag 331

  Bha mi ann an Innis Tìle o chionn ghoirid. Chunnaic mi ainmean-àite inntinneach. Chuir iad ainmean-àite ann an Alba nam cheann. Mar eisimpleir, am prìomh bhaile, Reykjavik. Bidh sibh eòlach air an fhacal ann an Albais agus sa Bheurla Shasannaich – reek. ’S e Auld Reekie a bh’ air Dùn Èideann mar frith-ainm. Tha Reykja-vík a’ ciallach-adh – “reeky bay” no “bàgh na toite”. Tha grunn àiteachan ann an Innis Tìle le reykja- anns an ainm. Sin àiteachan far a bheil toit ag èirigh às an talamh.

              Tha mi a’ dol a dh’innse dhuibh ainmean-àite à Innis Tìle. Cuiridh mi geall gun tuig sibh feadhainn aca. An toiseach Barnafoss. Barnafoss. Tha sin a’ ciallachadh fors no eas na cloinne, the waterfall of the bairns. Barnafoss. Tha stòiridh ann gun do thuit dithis bhalach dom bàs anns an eas.

              Seo fear eile – Bláfell. Bláfell. Smaoinichibh air Blàbheinn anns an Eilean Sgitheanach. Tha sin leth-Lochlannach is leth-Ghàidhlig. Beinn ghorm, blue mountain, Bláfell.

  Agus Breiðavík. Breiðavík. Mar Brèibhig ann an Leòdhas. Bagh leathann, broad bay, Breiðavík.

  Agus tha baile Djúpavík ann an Innis Tìle. ’S e an aon ainm a bha an toiseach air Diabaig, baile beag ann an Toirbheartan. Bàgh domhainn, deep bay, Djúpavík. Agus Fljót – abhainn mhòr. Tha sin càirdeach don Bheurla flood. Tha e againn air a’ Ghàidhealtachd aig Loch Fleòid air Machair Chat.

              Agus dè a’ Ghàidhlig air pike? Tha mi a’ ciallachadh an èisg. Geadas. Tha trì àiteachan ann an Alba air a bheil Loch no Lochan nan Geadas. Thàinig am facal bhon t-Seann Lochlannais gedda. Tha dà loch ann an Innis Tìle air a bheil Gedduvatn – loch nan geadas.

   

              Mu dheireadh, seo fear a tha furasta – Rif. Tha àite ann an Leòdhas air a bheil Riof. Thàinig am facal a-steach don Ghàidhlig. Tha e ann am faclair Dwelly. Agus tha e a’ ciallachadh, ann am Beurla, reef. Tha e furasta nuair a tha an aon chiall is fuaimneachadh air anns na trì cànanan. 
 • The Little Letter 331

  I was in Iceland recently. I saw interesting place-names. They reminded me of place-names in Scotland. For example, the capital city, Reykjavik. You’ll know the word in Scots and English – reek. Edinburgh had the nickname Auld Reekie. Reykja-vík means “reeky bay” or “smoky bay”. There are several places in Iceland with reykja- in the name. Those are places where smoke rises from the ground.

         I’m going to tell you place-names from Iceland. I bet you’ll understand some of them. Firstly, Barnafoss. Barnafoss. That means “the waterfall of the bairns”. Barnafoss. There is a story that two lads fell into the waterfall.

   

          Here is another one – Bláfell. Bláfell. Think of Blaven on Skye. That’s half Norse and half Gaelic. Blue mountain, Bláfell.

   

          And Breiðavík. Breiðavík. Like Brevig in Lewis. Broad bay, Breiðavík.

          And there is the village of Djúpavík in Iceland. It’s the orig-inal name of Diabaig, a village in Torridon. Deep bay, Djúpavík. And Fljót – big river. That’s related to the English flood. We have it in the Highlands at Loch Fleet on the coastal plain of East Sutherland.

          And what’s the Gaelic for pike? I mean the fish. Geadas. There are three places in Scotland called Loch or Lochan nan Geadas. The word came from the Old Norse gedda. There are two lochs in Iceland called Gedduvatn – the loch of the pike.

          Finally, here’s one that’s easy – Rif. There’s a place in Lewis called Riof. The word came into Gaelic. It’s in Dwelly’s dictionary. And it means, in English, reef. It’s easy when it has the same meaning and pronunciation in the three languages.

Broadcasts

Tasglann / Archive

An Litir Bheag 122

Tha na Litrichean Beaga uile anns an tasglann / Little Letters are in the archive.

Podcast

 1. Image for The Little Letter for Gaelic Learners

  The Little Letter for Gaelic Learners

  A simple letter for established Gaelic learners. Roddy Maclean has created this letter for learners…

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss