This programme will be available shortly after broadcast

Tasglann - An t-Urr Coinneach Dòmhnallach, Eaglais Shaor Ros Cuithne 1989

Anns an t-seirbheis an-diugh cluinnidh sibh seirbheis a chaidh a chraoladh an toiseach san Iuchar 1989 còmhla ris an Urr Coinneach Dòmhnallach a bha na mhinistear ann an Eaglais Shaor Ros Cuithne.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm a leanas:

Salm 23: 1-2 air fonn Free Church agus ' s e Aonghas Dòmhnallach a bha os cionn na seinn le taic bho choitheanal seamanaraidh na h-Eaglaise Saoire ann an Steòrnabhagh.

Salm 84: 11-12 air fonn Moravia agus 's e Murchadh Moireasdan a tha os cionn na seinn le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Sgalapaigh.

Salm 96: 7-8 air fonn Kilmarnock agus 's e Coinneach Urchardan a bha os cionn na seinn le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Gheàrrloch.

Leughadh: 1 Tesalonianaich 5: 12-19
Ceann-teagaisg: 1 Tesalonianaich 5: 19.

30 minutes

On radio

Next Sunday 21:00