Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

15/07/2011

Bidh Laura agus Diane a' faighinn a-mach beagan mu na tha tachairt aig Fèis Cheilteach Innse Gall agus bidh cèilidhean gu leòr ri chluinntinn air a' phrògram. Cluinnidh sinn cuideachd mar a chaidh dha campa Sradagan 's iad air seachdain a chuir seachad anns na Hearadh.

Aileag will be out and about at this years Hebridean Celtic Festival - Laura, Diane and Jo will be catching up with Feis Tìr A' Mhurain group and the Ceilidh Trail. We will also hear how Sradagan Camp are enjoying their trip in Harris.

Release date:

57 minutes

Last on

Sat 16 Jul 2011 12:03

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Leugh le Catrìona Lexy Chaimbeul

Cothrom coimhead agus èisteachd ri sgeulachdan sgaiteach ann an Gàidhlig.