Sorry, this episode is not currently available

Episode 20

Alleluia!, Series 2 Episode 20 of 26

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Seumas Greumach a' seinn Och a Shlànaigheir Chaoimh, Norrie MacÌomhair agus Sìneag Nic an t-Saoir a' seinn Salm 98 agus bidh Graham Moireasdan ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. James Graham sings Och a Shlànaigheir Chaoimh, Norrie MacIver and Sìneag MacIntyre sing Psalm 98 and Graham Morrison talks about the role faith has played in his own life.

Release date:

30 minutes

Last on

Mon 17 Mar 2014 23:30