Sorry, this episode is not currently available

29/05/2011

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Calum Màrtainn a' gabhail Salm 90, Còisir Ghàidhlig Ileach Ghlaschu a'seinn Comann Iosa agus bidh Seonag NicAnndrais ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a beatha. Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories.

Calum Martin sings Psalm 90, Glasgow Islay Gaelic Choir sing Comann Iosa and Seonag Anderson talks about the role faith has played in her own life.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 1 Oct 2017 19:30