Sorry, this episode is not currently available

Deireadh Gach Nì - Pàirt 2

Tha Elton air a thighinn gu Bail' Shimidh airson a bhi taiceil don MBC oir tha Cathy fhathast fo ghreim san fhànas. Tha Chris a' tuigsinn, an deidh beagan ùine, gu bheil eilthireach as ùr, Nossida, air culaibh gach nì neònach a tha gabhail aite. Tha plana aig Nossida a thaobh am baile agus chaneil e dol a leigeil do dhuine beò rachadh na aghaidh. Am faigh iad Cathaidh air ais gu sàbhailteachd agus an dean iad a' chùis air Nossida?

Three teens battle alien invaders with the help of an alien girl.

Elton is sent to Earth to help the MBC in place of Cathy who is still being held prisoner in space. Chris finally works out that it is one of the new aliens, Nossida, who has been behind all the strange developments in Baile Shimidh. Nossida has plans for the town and is not about to let the MBC stand in his way. Can they stop him? Can Cathy find a way back to Earth in order to help them?

Release date:

20 minutes

Last on

Thu 9 Jan 2014 18:40