An Duthaich Dhiomhair, Series 1, Taibhsean (Ghosts) Broadcasts