Sorry, this episode is not currently available

Air Toir nan Rein-fhiadh (Tracking the White Reindeer)

Soillse, Series 3 Episode 2 of 35

'S e inilteirean Tsaatan a th' ann an Quizilol agus Solongo. Tha iad a' fuireach còmhla rin teaghlaichean agus an 800 rèin-fhiadh air còmhnardan sneachdach ceann a tuath Mhongolia. Tha an dithis dheugair ag aisling mu pòsadh agus stòladh sìos. Ach an toiseach feumaidh Quizilol dearbhadh dha athair Solongo gu bheil e airidh air a pòsadh. Seo sgeulachd mu thuras ghille òg bho bhith na òigear gu bhith na inbheach agus mu a chur leis a bh' aige airson rein-fhèidh chaillte a lorg agus an toirt air ais dhan treud.

Quizilol and Solongo are Tsaatan nomads. They live with their families and their 800 reindeer in the snow-covered plains of northern Mongolia. The two teenagers dream of getting married and settling down, but first Quizilol must convince Solongo's father that he is worthy of her hand in marriage. This is a tale of a young man's journey from adolescence into adulthood and his perseverance to find lost reindeer and bring them back to the herd.

50 minutes

Last on

Thu 1 Mar 2012 22:30