Cisteachan - Laighe Ghana (Ghana Coffins to Order)

Image for Cisteachan - Laighe Ghana (Ghana Coffins to Order)Not currently available on BBC iPlayer

Soillse, Series 3 Episode 1 of 35

Duration: 45 minutes

Ann an Ghana, tha na cisteachan-laighe a bhios muinntir Ghana a' dèanamh a' riochdachadh obair
an neach a bhàsaich, nan rudan anns an robh an ùidh, na h-inbhe shòisealta a bh' aca no am meas a bha an luchd-gaoil a' cur orra. Thèid grosair-mheasan a thiodhlacadh ann an tomàto no uinnean fiodha. Tha na cisteachan-laighe air leth maiseach; gheibh cluicheadair ball-coise ciste air cumadh bròige le tacaidean, agus thèid iasgair a thiodhlacadh ann an iasg fiodha.

Ealain sòghail adhlacaidh air a dheagh chumadh, a tha gu bhith falaichte fon talamh - tha deas-ghnàthan adhlacaidh nan Ga sònraichte dha-rìribh agus tha luchd-tionail bho thall-thairis a' tòiseachadh a' gabhail ùidh ann an ealain nan cisteachan-laighe.

In Ghana, the coffins made by the Ga people represent the occupation of the deceased, their interests, social status or whatever they meant to their loved ones. A greengrocer will be buried in a wooden tomato or an onion. The coffins are highly decorative, for a football player there is coffin in the shape of a studded boot, and a local fisherman is buried in wooden fish.

Highly crafted, sumptuous funeral art that is all destined to end up under the ground - the funeral rites of the Ga are unique and overseas collectors are starting to show an interest in their coffin art.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss