This programme will be available shortly after broadcast

Episode 8

Alleluia!, Series 2 Episode 8 of 26

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Iseabail Ann Mhàrtainn a' seinn Glòir don Uan, Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu a' gabhail Salm 119 agus bidh Donna NicÌomhair ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a beatha.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Ishbel Ann Martin sings Glòir don Uan, Glasgow Islay Gaelic Choir sing Psalm 119 and Donna MacIver talks about the role faith has played in her life.

Release date:

30 minutes

On TV

Tomorrow 19:30