Bacadh gun Dùil (Monster Beaters)

Image for Bacadh gun Dùil (Monster Beaters)Not currently available on BBC iPlayer

Duration: 20 minutes

Thàinig Cathy on phlanaid Rhapsodia còmhla ri a Seanair, Mgr Greum, 's iad airson comann dìomhair a' steidheachadh a thigeadh an aghaidh eilthirich. Còmhla ri Sam, Danny 's Chris, 's iad na Maoir Bacaidh Chalma.

Tha Eòin airson a bhith na phàirt den Mhaor Bacaidh Chalma ach chan eil iad a toirt a chothrom dha air sgàth 's gu bheil e ro òg. Nuair a nochdas buidheann ùr de luchd-dìon ann am Baile Shimidh tha Eòin a faighinn fàilte bhuapa 's a dol a dh'obair còmhla riutha. Tha am MBC ag ionnsachadh gur e eilthirich a th' anns a' bhuidheann seo ach cha chreid Eòin a leithid 's chan fhàg e iad. An tig aig am MBC air Eòin a shàbhaladh ann an àm?

Three teens battle alien invaders.

Eòin tries to convince MBC to allow him to join, but they reject him because he is too young. However, a new monster fighter club appears in Baile Shimidh who ask Eòin to join them. MBC soon get to the truth about this new society.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss