An Ceannard Ruadh/An Dotair Neartmhor

Image for An Ceannard Ruadh/An Dotair NeartmhorNot currently available on BBC iPlayer

LOSE, Series 1 Episode 11 of 13

Duration: 25 minutes

Air cuairt eucoir còmhla ri ceathrar slaightear gun sgot aig a bheil an dòigh àraid fhèin ùpraid adhbharachadh!

Tha an Trustar Ruadh ga ainmeachadh fhèin mar Ceannard na Lìog 's e air cead fhaighinn Là Measaidh Neach-Taic a chumail. Air an aon latha, tha bocsa air fhàgail aig togalach an Lìog, mar mhearachd, anns a bheil inneal-cogaidh dìomhair.

Tha Dotair Crog a' fàs searbh oir, ged a tha e glic, chan eil e idir cho làidir ri cach. A' feuchainn ri e fhèin fhàgail nas calma, tha an Dotair a dealbh inneal a dh'fhàgas a bhodhaig a cheart cho làidir ri inntinn

It's time to root for the bad guys with The League of Super Evil (L.O.S.E). Follow their evil leader Bholtar as he keeps his team - Trustar Ruadh, Dtr Cròg and Cuilean Luain - in check! Four bumbling villains with a new approach to badness!

Trustar Ruadh asserts himself as a temporary boss for Henchman Appreciation Day. On the very same day, the League acquires a high-powered military weapon from a crate accidentally dropped from a transport van in front of their house.

Tired of being intelligent but weak, Dtr Cròg tries to make himself stronger by converting his brain into brawn.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.