Sorry, this episode is not currently available

Farpais nan Còmhlan (Battle of the Bands)

Tha trì deugairean a' sabaid eilthirich le cuideachadh bho nighean àraidh agus a seanair. Tha cuid dha na deugairean ann am Baile Shimidh, Ralph, Danny 's Wendy nam measg, air a bhith a' goid rudan à bùithtean a bhaile. Ge-tà, tha am MBC ag ionnsachadh gun deach na 'mèirlich' seo an cur fo shuainealas aig cuirm-ciùil le còmhlan air an robh na Gaisgich Sgiathach. A-nis, feumaidh am Maor Bacaidh Chalma còmhlan a chur ri chèile iad fhèin 's pàirt a ghabhail anns an ath chuirm airson crìoch a thoirt air buaidh an t-shuainealas.

Three teens battle alien invaders with the help of an alien girl and her grandfather. Some of the teens in Baile Shimidh including Ralph, Danny and Wendy, were found robbing local shops. MBC realise that all the supposed robbers were hypnotized during a concert of a band known as Na Gaisgich Sgiathach. Now, the MBC must form their own band to participate in an upcoming concert so as to put an end to the hypnotic music.

25 minutes

Last on

Thu 29 Aug 2013 18:45