Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Alleluia!, Series 2 Episode 2 of 26

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Kathleen NicAonghais a' seinn an laoidh 'A' Ghrian', bidh Calum Màrtainn a' seinn Salm 122, agus bidh Anne Gillanders ag innse mun a' bhuaidh a th'air a bhith aig creideamh air a' bheatha aice.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and personal faith stories. Kathleen MacInnes sings A' Ghrian, Calum Martin performs Psalm 122 and Anne Gillanders talks about the role faith has played in her life.

Release date:

30 minutes

Last on

Mon 18 Nov 2013 23:30