Sorry, this episode is not currently available

Na Gaidheaileamailtich (German Gaels)

Trusadh, Series 2 Episode 16 of 20

Tha an àireamh de dhaoine as a Ghearmailt aig a bheil ùidh ann an cultar na h-Alba 's na Gàidheil air a bhith na iongantas bho chionn fhada. An-diugh tha tòrr Gearmailtich ann a tha air ainm a dhèanamh dhaibh fhèin taobh a-staigh cultar na h-Alba le bhith ag ionnsachahdh 's a teagasg Gàidhlig agus le bhith a togail ceòl traidseanta na dùtcha. Tha Trusadh a' coinneachadh ri feadhainn dha na Gearmailtich a th'air am beò-ghlacadh le Alba, a dh' fhaighinn a-mach de dìreach a tha gan tàladh gu cultar agus min-chànan a duthaich chèin.

The high number of Germans with an interest in the culture of Scotland and the Gaels has been a phenomenon for a long time. Many German people have made a name for themselves within the Scottish culture by learning and teaching Gaelic and by taking up the country's traditional music. Trusadh meets some of the Germans enraptured by Scotland to find out what attracts them to the culture and a minority language of a foreign country.

Release date:

1 hour

Last on

Tue 15 Dec 2015 22:00