Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

iTRAD Episode 1 of 5

Tha sgoiltean, colaistean agus fèisean bho air feadh na h-Alba air a bhith aig teis-mheadhan ath-bheothachadh ceòl tradiseanta na dùtcha. Ag èirigh asta tha seinneadairean agus luchd-ciùil air leth talanta a tha a' dol air adhart gus beoshlainte shoirbheachail a dhèanamh dhaibh fhèin ann ann an gnìonmhachais a' chiùil. Anns a' phrògram seo, tha sinn a coinneachadh ri buidhean a Fèis Rois agus Oidhche Chiadain, còmhlan a Leòdhas, a tha a-measg an oigridh a th'aig crìdhe an dùsgadh seo. Tha iad a-nis a' tighinn còmhla ann an Ulapul airson taisbeanadh sonraichte a chuir air adhart - airson an sreth a tha seo a tha soillearachadh mar a tha ùidh ann an ceòl traidiseanta air èirigh.

Schools, colleges and festivals all over Scotland are at the centre of a traditional music revival. Arising out of these institutions are talented singers and musicians who go onto successful careers in the music industry. In this programme we meet a group from Fèis Rois and and Lewis-based band Oidhche Chiadain, who are amongst the youngsters who are now at the forefront of this musical revitalisation. Now they gather in Ullapool to put on a special show case for this series reflecting on the rise in interest in traditional Scottish music.

30 minutes

Last on

Sun 31 Jul 2011 20:30

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from iTRAD