Sorry, this episode is not currently available

Seudan a' Chuain - Prògram 2

Pàirt 2: Cuirm-chiùil bho fhèis Celtic Connections, air a lìbhrigeadh le Màiri Anna NicUalraig.

Mar phàirt de Bhliadhna nan Òran, bidh seinneadairean is luchd-ciùil mar Na Seòid agus Capercaillie a' toirt thugaibh cruinneachadh sònraichte de dh’òrain Ghàidhlig.

Part 2: Celtic Connections concert, hosted by Mary Ann Kennedy.

As part of the Year of Song, singers and musicians such as Na Seòid and Capercaillie perform an array of popular Gaelic songs.

1 hour

Last on

Fri 2 May 2014 22:30